obec LENDAK

webový portál podtatranskej obce

štv28072016

Dôležité čísla: Vedúci PrO: 0905 658 047, pevná linka: 052 45 96 443, poruchy@lendak.sk 

Škola v Lendaku

Logo základnej školy
Materská škola v Lendaku, kedysi škola
Bytová jednotka pri ZŠ, 1976
Začiatok budovania prístavby k ZŠ, 1985
Počas výstavby telocvične pri ZŠ
Učiteľský zbor v šk. roku 1993/1994
Telocvičňa pri ZŠ

„Jednotriedna škola založená bola ako rím. kat. roku 1313, taktiež v tom istom roku bola vystavená drevená škola. Roku 1898 škola drevená zhorela.“

Týmto zápisom začína najstaršia zachovaná školská kronika školy v Lendaku z roku 1920. Kronikár však neuvádza prameň, z ktorého čerpal. Aj keď už od 13. storočia v Uhorsku vznikali kláštorné, kapitulské a farské školy, bez historických dôkazov nemôžeme toto tvrdenie kronikára považovať za určujúce.

Najstaršia zistená zmienka o škole v Lendaku je zápis z roku 1681. Zachovala sa v zápise Historie domus lendackej fary. Podľa zápisu „rektor lendackej školy Jozef Morvitzky bol poslaný na svätenie olejov a cestou bol prepadnutý kurucmi.“

V roku 1700 prepošt, Signy Ján, vizitoval všetky farnosti na Spiši. V zázname z vizitácie v Lendaku sa uvádza: „Po deviate – učiteľom v škole je katolík.“

Tieto zápisy dokladajú, že v tom čase už v Lendaku existovala škola. Nevieme, kde sa nachádzala a či mala samostatnú budovu. Môžeme len predpokladať, že to bola farská škola, kde sa vyučovalo náboženstvo, čítanie, písanie a počty.

Ďalšia zmienka o existencii školy v obci pochádza zo súpisu obyvateľstva z roku 1869. V súpise je uvedené: „Učiteľ Schvartz Ferencz, nar. 1838 v Slovenskej Vsi, manželka Richtarczik Jozefka, nar.1842 v Malom Slavkove, 2 deti, narodené v Lendaku, Ferencz 1860 a Mária 1869.“ Učiteľ Schvartz bol v Lendaku minimálne 9 rokov, od r.1860 do r.1869.

Pri požiari Lendaku v roku 1898 bol zničený aj kaštieľ, z ktorého zostali len obhorené múry a už nikdy nebol obnovený do pôvodného stavu. Zadnú časť od kostola (asi pôvodný kláštor zo 14. storočia) rozobrali a materiál z neho venoval majiteľ, knieža Hohenlohe, Lendačanom na stavbu novej školy (dnešná materská škola). Ak predpokladáme, že v čase zápisu do kroniky z r. 1920 žili ešte svedkovia požiaru, môžeme považovať zápis o zhorenej drevenej škole za pravdivý. Je veľmi pravdepodobné, že stála na mieste novopostavenej školy. Tá bola v roku 1909 postavená ako jednotriedna škola a v roku 1913 bola zriadená dvojtriedna rímsko - katolícka škola. Systematizovaná bola výnosom župného výboru č. 1500/13 kb. zo dňa 13. októbra 1913. 11. novembra 1914 jej bola výnosom č. 124, 122/ 1914 priznaná štátna podpora. Škola mala dve učebne a dva učiteľské byty. Počet žiakov sa pohyboval okolo 200 a učili sa v dvoch triedach. Do roku 1921 bol správcom (riaditeľom) Jozef Pitoňák. V roku 1921 sa stal správcom školy Štefan Krajger z Veľkej Frankovej, ktorý bol 1935. V tom čase bolo bežné, že pre nedostatok učiteľov sa aj niekoľko mesiacov v roku nevyučovalo. Napr. v roku 1921 sa II. trieda začala vyučovať až 18. októbra. Zapísaných v nej bolo 118 detí.

V roku 1931 sa pre veľký počet detí (263 žiakov v ôsmich ročníkoch) zriaďuje škola ako trojtriedna škola so striedavým poldenným vyučovaním. No už nasledujúci rok je škola štvortriedna s počtom 283 žiakov. Mala len dve miestnosti, a tak sa časť žiakov vyučovala v súkromnom dome u p. Jána Dudaška (od Ľanicki), dnešná Kostolná ulica. Na prízemí boli učebne a na poschodí učiteľské byty. V roku 1935 sa správcom školy stal Ladislav Urban. 14. mája 1937 školu navštívil biskup Vojtaššák, ktorý sa nechal podrobne informovať o pomeroch v škole. V roku 1939 sa správcom školy stal Štefan Vojtaššák. V tom čase má škola 6 tried a 366 žiakov. V roku 1942 sa riaditeľom opäť stáva Ladislav Urban.

V roku 1941 pribudli škole ďalšie miestnosti v byte bývalého penziónu (budova vo Dvore), ktorý bol ako židovský majetok zabavený štátom. Škola sa takto stáva osemtriednou. V školskom roku 1943/44 bolo v škole zapísaných 398 žiakov. Pre nedostatok učiteľov boli niektoré triedy spojené. Škola sa podľa budov delila na „Hornú (časť budovy vo Dvore), Strednú (dnes materská škola) a Dolnú školu (u Dudaškovcov).“ Napr. v šk. roku 1943/44 sa v Dolnej škole učili triedy I.A, v Hornej I.B a V. A v Strednej II.A, II.B, III.A, III.B, IV., VI. a VII.

20. marca 1942 prevzala hnuteľný i nehnuteľný majetok školy od cirkvi politická obec. Majetok odovzdával Ján Nemec, miestny farár, a preberajúcim bol Šimon Gallik, starosta. V zápisnici sa uvádza: „Školská budova postavená v roku 1899 a prístavba 2 učebne v roku 1913, izbový byt pre riaditeľa... Byt učiteľsko-kantorský považuje zástupca vlastníka, podľa kanoníckej vizitácie z r.1838, za byt kantorský, a preto ho neodovzdá obci.“ Tento zápis potvrdzuje predpoklad, že pôvodná drevená škola bola na mieste dnešnej materskej školy. Potvrdzuje, že v roku 1838 tam býval v služobnom byte kantor – učiteľ.

Pri požiari 8. júna 1946 zhorela strecha školskej budovy aj prenajaté triedy u p. Dudaška. Triedy prenajaté „vo Dvore – Horná škola“ neboli požiarom poškodené, ale boli použité na ubytovanie občanov bez prístrešia. V škole bol školský rok predčasne ukončený. V šk. roku 1946/47 sa vyučovanie riadne začalo iba v jednej učebni (I.A a I.B trieda). Trieda u p. Dudaška nebola už obnovená a v ostatných triedach sa začalo vyučovanie 21. októbra 1946. „5. marca 1947 navštívila Lendak viacčlenná komisia rôznych odborníkov z výstavby i školstva, ktorí prišli pozrieť pozemok na výstavbu školy a detskej opatrovne.“ V roku 1948 sa v obci okrem národnej školy (1. – 5. roč.) zriaďuje i neúplná stredná škola. Do jej obvodu patrila i obec Výborná. Priestory boli prenajaté v budove bývalého veľkostatkára Piršta (časť budovy vo Dvore). Riaditeľmi boli v rokoch 1942 - 49 Ladislav Urban, 1949 – 1952 Vavrinec Hanečák, 1952/53 Alexander Verčinský. V roku 1953 zriaďuje sa z národnej školy a neúplnej strednej školy osemročná stredná škola, ktorá využíva priestory bývalej národnej školy (dnešná MŠ, tzv. dolná budova) a priestory po veľkostatkárovi Pirštovi, ktoré boli zoštátnené (horná budova). Riaditeľmi boli v rokoch 1953 - 1955 Ladislav Urban, 1955 - 1959 Ján Mrúz.

V šk. roku 1953/54 sa v dolnej budove učilo v dvoch triedach s poldenným striedavým vyučovaním 166 žiakov a v hornej budove 258 žiakov. V žiadosti o riešenie problémov s vyučovaním z 23. apríla 1956 uvádza riaditeľ školy: „V hornej budove sú 4 učebne a jedna malá miestnosť slúžiaca ako zborovňa. Učebne sú nízke, slabo osvetlené, podlahy nevyhovujúce, studené a mokré, v zimnom období je mráz priamo na stenách. Na jedného žiaka pripadá 0,65m2.“

Šk. rok 1958/59 bol posledným šk. rokom, kedy sa učilo v starých budovách. Škola mala v ôsmich ročníkoch 15 tried a 516 žiakov. Dve prvé triedy mali 38 a 37 žiakov.

Novej budovy školy sa obec dočkala v r. 1960. Na školské účely boli vyvlastnené pozemky od terajšej autobusovej zastávky. Z veľkorysých plánov (okrem budovy školy sa mali postaviť dva domčeky pre riaditeľa a školníka, budova školskej družiny na mieste dnešnej telocvične a jedálne s kuchyňou na mieste dnešnej prístavby) sa realizovala len stavba budovy školy s 12 učebňami a školskou dielňou. Škola mala vlastný vodovod s vodojemom a kanalizáciu a pri škole bola postavená učiteľská bytovka. V tom čase sa osemročná stredná škola mení na základnú deväťročnú školu s deviatimi ročníkmi. V novej budove zasadlo do školských lavíc, 1. septembra 1960, do 15 tried 579 žiakov. Napr. III.A mala 51 žiakov, v siedmom a ôsmom ročníku bola len 1 trieda. V šk. roku 1959/60 sa riaditeľom stáva Ján Feťko, ktorý bol riaditeľom do roku 1978, kedy sa riaditeľom školy stáva Ján Bednár. Aj napriek novej budove má škola plnú zmennosť. Všetky triedy 1. stupňa chodia do školy poobede. V roku 1984 sa škola mení na základnú školu s ôsmimi ročníkmi.

Ďalšieho rozšírenia sa škola dočkala 3. decembra 1987, kedy bola pristavená časť s 13 učebňami, čo umožnilo po prvýkrát odstrániť zmennosť vyučovania. V tom čase mala škola 23 tried a 3 oddelenia školského klubu. Vo februári 1990 sa riaditeľom školy stáva Ľubomír Mačko. V šk roku 1990/1991 mala škola v prvom ročníku 4 triedy a prvýkrát mala 4 triedy v jednom ročníku. V roku 1998/1999 sa znovu vyučuje v deviatich ročníkoch. Škola má 32 tried a znovu priestorové problémy. Žiaci sa vyučujú i v bývalých dielňach a na triedy sa menia šatne novej budovy (prístavby). I napriek tomu je opäť zmenné vyučovanie. Šk. rok 1999/2000 bol rekordný v doterajšej histórii školy. Do prvého ročníka sa zapísalo 117 žiakov, rozdelených do piatich tried. Celkom mala škola 37 tried. 9. mája 2000 škola získala 3 učebne v prenajatých priestoroch Jednoty SD - bývalej krčmy a reštaurácie. V priestoroch bývalej predajne a skladov textilu bola zriadená telocvičňa, školská knižnica a učebňa výpočtovej techniky.

V šk. roku 2000/2001 je riaditeľkou školy Ľudmila Galliková. V decembri 2000 je v škole daná do prevádzky nová plynová kotolňa. V šk. roku 2001/2002 bola poverená riadením školy Mária Budzáková. Od októbra 2002 je riaditeľom školy opäť Ľubomír Mačko.

V šk. roku 2001/2002 dosiahla škola historicky najvyšší počet žiakov a tried, kedy sa v 37 triedach učilo 940 žiakov. V roku 2002 majetok školy prechádza na obec, ktorá sa stáva zriaďovateľom školy.

V roku 2003 je k škole pristavená prechodová šatňa a v apríli 2003 sa začali práce na výstavbe novej telocvične. Tá bola slávnostne uvedená do prevádzky 5. septembra 2005 predsedom vlády SR, Mikulášom Dzurindom. Spolu s 2 telocvičňami bol postavený nový sekretariát riaditeľa, náraďovňa a šatne so sprchami a WC.

11. júna 2006 bola ukončená výstavba futbalového ihriska s umelým trávnikom. Ihrisko otvoril minister financii SR, Ivan Mikloš.

Od 1.1.2004 je súčasťou školy centrum voľného času. V šk. roku 2008/2009 v ňom pracovalo v 26 krúžkov 520 detí.

Vo svojej histórii mala škola dobré i menej dobré obdobia. Školský rok 2009/2010 bol mimoriadne náročný. Za plnej prevádzky školy sa uskutočnila rekonštrukcia a nadstavba školy, čím škola získala 11 nových učební a odstránila zmennosť. Má najmodernejšie vybavenie vypočtovej techniky: 3 učebne informatiky, 3 jazykové laboratória, 9 interaktívnych tabúľ a je zapojená v projekte Moderná škola pre aktívny život v regióne. Radosť z novej rekonštruovanej školy zmrazila smutná udalosť, ktorá sa stala 17. augusta 2010. Počas prác na spojovacej chodbe medzi ZŠ a novopostavenou MŠ došlo k spadnutiu betónovo-tehlovej steny, ktorá pochovala dva ľudské životy. S vďakou a láskou spomíname na Františka Lizáka a Tomáša Neupauera, nebohých pracovníkov spomínanej stavby.

V šk. r. 2010/2011, školu navštevuje 799 žiakov v 35 triedach, má stabilizovaný ambiciózny učiteľský kolektív, ktorý z veľkej časti tvoria jej absolventi. Kým v minulosti boli skoro všetci učitelia dochádzajúci, dnes je podiel „domácich“ učiteľov 23 z 53. Za posledných 10 rokov sa výrazne zvýšila kvalifikovanosť a ďalší učitelia si ju zvyšujú štúdiom na vysokých školách i štúdiom, ktoré si vyžaduje súčasná školská legislatíva.

 

ZDROJ: Publikácia Lendak, str. 102 - 106


Pridať komentár

Ak má byť komentár zverejnený, uveďte vaše CELÉ MENO a e-mail.

Pri komentovaní ste povinný zachovávať etický kódex a konať tak, aby ste nepoškodili iným. Je zakázané vyjadrovať sa neslušne. Komentár ináč nebude publikovaný.
Za pochopenie ďakujeme.


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Užitočné adresy

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Sťažnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetci poslanci: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Počasie