2.2.2015 | 2. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov
2. Činnosť Webového portálu
3. CO
4. Činnosť hlavného kontrolóra za II. polrok 2014
5. Kronika za II. polrok 2015
6. požiarna ochrana
7. Rôzne
     – návrh zmeny VZN č. 1/2015
     – následná finančná kontrola nájomných zmlúv uzavretých na majetok obce za rok 2013 a I. polrok 2014 a ich súlad so zásadami hospodárenia
     – následná finančná kontrola rozpočtového opatrenia – postupy a správnosť rozpočítania režijných nákladov k 31.12.2013 na PrO
     – následná finančná kontrola cestovných príkazov, stravných lístkov, tvorba a čerpanie sociálneho fondu na OcÚ za rok 2013
     – vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažnosti za rok 2014
     – stanovisko HK k predkladaným materiálom
     – žiadosť p. Vidu Jána o odpustenie nájmu v suteréne KD vo Dvore
     – zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Lendak a Koščákom Martinom ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Záver

Prílohy: