VZN 001 / 2005

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny územného plánu obce Lendak – novonavrhované športovo rekreačné plochy, plochy pre individuálnu rekreáciu a plochy IBV z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky, pasienky záhrady) a aktualizácia územného plánu obce Lendak.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak číslo 1/2005, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 25.01.1996, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny Lendak.

Obec Lendak podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmo c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I.

Vyhlasuje sa záväzná časť zmeny č. 3 Územného plánu obce Lendak lokality
1) novonavrhované športovo rekreačné plochy z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky)
2) vytvorenie plochy pre individuálnu rekreáciu z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky)
3) pre IBV z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky)

Článok II.

A) Záväzná časť územného plánu obce Lendak sa dopĺňa takto:
1) Územie, ktoré je predmetom čiastkovej zmeny územného plánu v lokalitách

a) novonavrhované športovo rekreačné plochy z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky)
b) vytvorenie plochy pre individuálnu rekreáciu z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky)
c) pre IBV z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky) priamo naväzujú na zastavané územie obce Lendak.

B) Základná urbanistická koncepcia riešenia
1) Čiastková zmena naväzuje na súčasné zastavané územie a nie je zásahom do základnej urbanistickej koncepcie. Čiastkovou zmenou sa zároveň prehodnocuje – aktualizuje existujúci územný plán obce Lendak.

C) Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia
1) Čiastková zmena sa dotýka zníženia plôch bez určenia funkčného využitia – roľa a trvalé trávnaté porasty a rozšírenia územia pre rezervu športu a rekreácie, čiastočne plochy pre individuálnu rekreáciu – penziónová časť, súčasné využitie rola a trvalé trávnaté porasty a rezervy pre rekreáciu a IBV.
2) Funkčné využitie územia sú plochy pre IBV a individuálnu rekreáciu a šport.

D) Regulatívy využitia plôch
1) Lokality

a) novonavrhované športovo rekreačné plochy z pôvodného využitia na poľohospodársku činnosť (lúky a pasienky)
b) vytvorenie plochy pre individuálnu rekreáciu z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky a pasienky)budú využívané pre rozvoj športu so zameraním na lyžiarske vleky, bežecké trasy, cykloturistické trasy, paraglaiding, chodníky pre turistiku, orientačný beh, oddychové zóny a pod. a pre rozvoj agroturistiky s limitovaním minimálneho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

2) Lokalita

a) pre poľnohospodársku výrobu, súčasné využitie rola a trvalé trávnaté porasty na plochu IBV bude využívaná pre zástavbu rodinných domov v intraviláne obce ako aj v extraviláne obce, priamo naväzujúce na súčasné zastavané územie , s limitovaním minimálneho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

E) Verejnoprospešné stavby

1) Miestne komunikácie, chodníky a pásy zelene s vedením inžinierskych sietí

Článok III.

Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 18.03.2005 a účinnosť nadobudá po 30-tich dňoch od jeho vyvesenia.

Pavel H u d á č e k
starosta obce v. r.