Obec Lendak
ObecLendak

Dodatok č. 4 k VZN 005 / 2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Týmto dodatkom sa jednotlivé body  pôvodného znenia VZN č. 5/2014 v znení neskorších dodatkov menia na nasledovné znenie:

Ôsma časť
§ 12
Poplatok

1) Sadzba poplatku:

a) 0,0360 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
b) 0,0232 €/l 1 nádoba -110L (za l odvoz ) 2,50 € pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) cit. zákona pre ktorých sa zavádza množstvový zber,
c) 0,02 €/ 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§ 14
Zníženie poplatku

1) Správca dane poplatok zníži o 9,14€ za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

V Lendaku, 15.12.2017

Pavel Hudáček, starosta obce

Dátum vloženia: 28. 11. 2017 0:03
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 2. 2020 0:04
Autor:

Počet obyvateľov

5 461 k 31.12.2021

5 426 k 31.12.2020

5 358 k 31.12.2019

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo