MUDr. Janíková oznamuje

MUDr. Janíková bude v detskej ambulancii cez jarné prázdniny ordinovať nasledovne:

Od 6.3. 2017 do 7.3.2017 - (pondelok, utorok) sa ordinuje do 10.30 h. z dôvodu zastupovania v Holumnici
8.3.2017 (streda) bez zmeny
Od 9.3. 2017 do 10.3.2017 (štvrtok a piatok) sa ordinuje od 11.00 h. – z dôvodu čerpania dovolenky zastupuje MUDr. Milková

Upozornenie káblovej televízie

Vážení diváci,

z dôvodu zmeny licenčnej politiky a zavedenia spoplatnenia televizného vysielania spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., ktorá je vysielateľom programov: Markíza, Doma a Dajto, bude ich vysielanie v súčasnej podobe ukončené k 1.3.2017. Ich ďalšie vysielanie v káblovej sieti Lendak bude už iba vo formáte HD a bude zakódované. Príjem týchto programov bude možný za príplatok pomocou dekódovacej karty alebo pomocou dekódovacieho set-top-boxu. Spustenie kódovacieho systému predpokladáme koncom marca 2017 a k dátumu jeho spustenia budú zverejnené aj ceny za tieto programy a dekódovacie zariadenia. Príjem týchto kanálov na starších typoch televíznych prijímačov (bez HDMI) nebude možný. Uvoľnené pozície po televíznych staniciach spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA sa pokúsime v čo najkratšom čase nahradiť inými programami a to bez zmeny súčasnej mesačnej ceny za káblovú prípojku. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, aj keď nie sú spôsobené našou stranou, ale sú vynútené licenčnými podmienkami spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA. V prípade rozhodnutia MARKǏZY o uvoľnení voľného vysielania, bude toto vysielanie vrátené späť do káblovej siete v pôvodnom stave.

SiNET CTV s.r.o.

Rekonštrukcia drôtového rozhlasu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie drôtového rozhlasu môže dochádzať k výpadkom pri vysielaní miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie.

Ľadová plocha "vo dvore"

Osvetlenie ihriska bolo zrealizované z obecného rozpočtu a dotácie Prešovského samosprávneho kraja v jeseni roku 2016. Táto zima a veľké mrazy ľadu prajú a ihrisko je využité celý deň, čo nás veľmi teší.

Čítať ďalej...

Ocenenie pre Tomáša Gricha

Tomáša Gricha a jeho básnickú tvorbu si všimli aj vysokopostavení štátni funkcionári. Dňa 2. decembra 2016 boli do priestorov štátneho podniku Letové a prevádzkové služby v Bratislave pozvaní rodinní príslušníci Tomáša Gricha. Odovzdania sa nakoniec nemohla zúčastniť ani Tomášova rodina, a preto ocenenie z rúk druhého zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR, generálmajora Jindřicha Jocha, prevzal prednosta obecného úradu v Lendaku Michal Marhefka.

Čítať ďalej...

Do Lendaku príde investícia vo výške 600 tisíc €

Obec Lendak vypracovala v máji 2016 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ s názvom projektu: Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku. Naša požadovaná čiastka bola 656 876,93 €.

Dňa 21.11.2016 bolo Obci Lendak doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým bola celá táto suma schválená. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 691 449,40 €. Spolufinancovanie obce je 5% z schválenej sumy NFP.

Opis projektu:

  1. Výstavba zberného dvora s budovami, spevnenými plochami a garážami
  2. Nákup Traktora, čelného nakladača, vlečky, nových veľkoobjemových kontajnerov, nosiča kontajnerov a štiepkovača
  3. Informačné aktivity projektu

Celý proces výstavby začne pravdepodobne začiatkom roka 2017.

Mgr. Michal Marhefka, prednosta obecného úradu

Milé deti, milá mládež, bratia a sestry!

Chcel by som aj ja vyjadriť radosť nad tým, že sme mohli spolu stráviť nezabudnuteľné chvíle pri spoločnej bohoslužbe a v modlitbách. Zvlášť by som chcel vám, milé deti, pripomenúť - vážte si toho, že ste dostali dar viery. Je to najdôležitejšia hodnota, ktorú budete potrebovať tu na tomto svete, ale zároveň je to najdôležitejšia hodnota, ktorou si získate večný život. Iste si uvedomujete, že starší ľudia majú svoje životné skúsenosti. Aj ja ich mám. A dodnes som si vedomý toho, čo to pre mňa znamenalo, keď som mohol v detskom veku, keď som bol mladý, práve získať tento dar viery a dennodenne sa obohacovať pri bohoslužbách v chráme božom, ale aj iným spôsobom. Preto si toto všetko chráňte ako oko v hlave. Nič spoľahlivejšie vás nemôže sprevádzať ako viera, ako kresťanská viera, zásady kresťanského života.

Vám bratia a sestry, by som rád pripomenul, že nie je to jednoduché žiť kladným kresťanským životom. Preto naozaj potrebujeme neustále načerpávať mnoho síl, aby sme to dokázali. Ale našťastie my vieme, čo máme robiť, aby sme kresťansky mohli žiť. My vieme, že všade tam, kde je nenávisť, treba vnášať lásku. Všade tam, kde sú urážky, treba prísť s odpustením. Všade tam, kde sú pochybnosti, treba vnášať dôveru, Všade tam, kde je blud, treba hlásať pravdu. Všade tam, kde je zúfalstvo, treba prinášať dôveru.

To najdôležitejšie, čo všetci potrebujeme, aby sme mohli statočne a dôstojne žiť, je naozaj pokoj v našich srdciach. O ten prosíme vždy pri bohoslužbách. Nebude pokoj v národe, v spoločnosti, pokiaľ nebude pokoj v našich dušiach, v našich srdciach. Preto je zbytočné čakať, že niekto iný z vonku k nám do našej spoločnosti tento pokoj vnesie. Ten záleží len na nás, preto by som vám prial, aby pokoj nikdy neopúšťal vaše srdcia, aby pokoj vždy napĺňal vaše duše, aby sprevádzal váš celý život. Aby pokoj, Božia láska, Božie požehnanie boli vám vždy naporúdzi.

Michal Kováč, prezident SR,
dňa 31.3.1997, počas návštevy našej obce

Zdroj: Dvojmesačník LENDAK, ročník I., č. 2, Apríl 1997

Zberňa - výdajňa šatstvá a iných užitočných potrieb pre potreby núdznych

Oblečenie pre deti a dospelých, posteľná bielizeň, uteráky, obuv, hračky, PC, notebooky, nepotrebná elektronika, stravné lístky ...

Otvorené:

Párny týždeň v stredu od 13.00 – 16.00 hod.
19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2016

Výťažok zo zberne bude použitý pre ŤZP občanov z obce.

Pod záštitou obce Lendak. Bývalá Slovenská sporiteľňa.

Na ceste do školy zvýšte opatrnosť!

Počas cesty do školy najmä v ranných hodinách chceme požiadať vodičov, rodičov ale aj samotné deti, aby zvýšili opatrnosť. Ide najmä o úseky ciest, ktoré sú zúžené a často neprehľadné.

Dňa 7. októbra 2016 sme po prvý krát vyskúšali na ul. Hlavnej práve v najkritickejšom úseku usmerňovať chodcov v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru v Spišskej Belej. Obec vyčlenila na túto službu dvoch aktivačných pracovníkov, ktorí budú túto činnosť vykonávať aj počas ďalších pracovných dní spolu s políciou.

Chceme podotknúť, že tieto opatrenia nie sú za účelom represie ale práve naopak prevencie a zabezpečenia bezpečného presunu detí pri ceste do školy.

V súčasnosti taktiež riešime aj dopravnú situáciu pred budovou materskej škôlky, kde často taktiež dochádza ku kolíznym situáciám. Tu sa budú v blízkej dobe budovať nové parkovacie plochy, zníži sa obrubník na existujúcom parkovisku, pribudne  nové dopravné značenie a taktiež budeme žiadať o súčinnosť  štátnej polície v usmerňovaní dopravy.

Tieto opatrenia budú o to účinnejšie nakoľko v budúcom roku plánuje obec budovať aj ďalšie chodníky a tak chce prispieť k bezpečnosti všetkých chodcov ale aj vodičov.