03.06.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 7

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

Z V O L Á V A M

 

VII. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 10. jún 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 

Program rokovania:

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 4. Záverečný účet obce za r. 2018
 5. Správa o hospodárení PrO za r. 2018
 6. Správa o hospodárení Spojenej školy za r. 2018
 7. Návrh VZN č. 3 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Lendak
 8. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 6/2019
 9. Žiadosť o dotáciu na opravu Hasičskej zbrojnice
 10. Žiadosť Spojenej školy o navýšenie finančného príspevku
 11. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Lendak na funkčné obdobie 2019-2025
 12. Interpelácia poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver

 

 

V Lendaku, dňa 3. júna 2019

 

 

 

                                                                                                Pavel Hudáček

                                                                                                  starosta obce

                                                                                                          v.r.

Prílohy: