29.07.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 8

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

VIII. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 5. august 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Lendak na roky 2019 – 2025
 4. Dane a poplatky za I. polrok 2019
 5. Kronika za I. polrok 2019
 6. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Lendak
 7. Žiadosť o navýšenie vlastných príjmov Spojenej školy Lendak
 8. Žiadosť o zmenu účelu dotácie DHZ Lendak
 9. Rozpočtové opatrenie PrO Lendak č. 3/2019
 10. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 8/2019
 11. Majetkoprávne – Labajová, VSD
 12. Rôzne – spomaľovacie pruhy na uliciach, zakúpenie traktora, informácie o projektoch
 13. Interpelácia poslancov
 14. Rôzne
 15. Záver

V Lendaku, dňa 29. júla 2019

Pavel Hudáček

 starosta obce

 Prílohy: