Uznesenie č. 255/2017 | 31. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Prerokovalo:

 1. List p. Jauba Loginow-a týkajúci sa autobusového spojenia Zakopane-Javorina-Ždiar-Tatranská Lomnica-Starý Smokovec-Štrbské Pleso a Nowy Targ – Poprad, a podporuje iniciatívu zriadenia takejto linky.

Uznesenie č. 254/2017 | 31. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie pre deti a mládež Združenie Mariánskej Mládeže z akcie Náučný tábor pre animátorov na Detský tábor pre deti a mládež, podľa predloženej žiadosti.

Uznesenie č. 251/2017 | 31. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
  - Názov projektu: Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak
  - Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 7 700 €.
  - Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Uznesenie č. 247/2017 | 31. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 31
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 31. zasadanie obecného zastupiteľstva