Uznesenie č. 227/2017 | 28. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Splnomocňuje:

 1. Starostu obce Lendak aby požiadal vedúceho odboru zdravotníctva úradu Prešovského samosprávneho kraja o zmenu rajonizácie obvodu detskej lekárky MUDr. Ivety Janíkovej z dôvodu kapacitnej nedostatočnosti priestorov zdravotného strediska a určil obec Lendak ako samostatný obvod.

Uznesenie č. 226/2017 | 28. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu:
  1. Názov projektu: Modernizácia, rekonštrukcia a zníženie tepelnoenergetickej náročnosti budovy OcÚ v Lendaku
  2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 50 000 € z celkových oprávnených výdavkov.
  3. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Uznesenie č. 224/2017 | 27. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Podanie projektu s názvom Zariadenie knižnice a odborných učební v Spojenej škole Školská 535/5, Lendak v celkovej výške projektu 163 297,14 €.
  Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 155 132,28 € (95%).
  Spolufinancovanie projektu Obcou Lendak vo výške 8 164,86 € (5%)

Uznesenie č. 223/2017 | 27. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámenu pozemkov, podľa geometrického plánu č. 6/2017 vyhotovený Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 46445111 na oddelenie a mejetkoprávne vysporiadanie parc. KN-C 1865/143 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to zámenou dielu č. 2 o výmere 46 m2 , ktorý je vo vlastníctve Obce Lendak za diel č. 6 o výmere 157 m2 , ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Lendak.
  Osobitný zreteľ:
  Zámenou sa rozšíri miestna komunikácia, ktorá je vo vlastníctve Obce Lendak a zlepší sa tak prístup k rodinným domom. Taktiež osobitným zreteľom je, že obec zamieňa menšiu výmeru za väčšiu výmeru pozemku.

Uznesenie č. 218/2017 | 27. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predloženým na rokovanie OcZ č. 26.
 2. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 27
 3. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
 4. Správu o vybavovaní sťažností za rok 2016
 5. Správu o výsledku kontroly č. 2/2016