Uznesenie č. 237/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Vypracovanie zastavovacej štúdie pre IBV v časti Rovinky podľa schválenia väčšiny majiteľov pozemkov, tak ako bolo v teréne vytýčené smerovanie budúcich miestnych komunikácií.

Uznesenie č. 236/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Zastavovaciu štúdiu navrhnutú Jánom Halčinom, na pozemku parc. KN-E 3706, s dodržaním 12 m šírky miestnej komunikácie.

Uznesenie č. 234/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Vystavenie blankozmenky v prospech Slovenskej agentúry životného prostredia, ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia pre projekt:
  Názov projektu: Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku
  Kód ITMS2014+: NFP310010B466

B) Splnomocňuje:

 1. Starostu obce Lendak, Pavla Hudačeka na podpis predmetnej blankozmenky.

Uznesenie č. 232/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Splnomocňuje:

 1. Starostu obce aby oslovil majiteľov pozemkov, cez ktoré by malo viesť premostenie ulíc Lemeje a Mlynská za účelom odpredaja alebo výmeny týchto pozemkov a aby na najbližšom OcZ informoval poslancov o výsledku rokovania.

Uznesenie č. 230/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Správu o kultúre, mládeži a športe.

B) Schvaľuje:

 1. Poplatok za miestny rozhlas z 1,66 € na 5.- €/ jeden oznam, pri opakovaní 5 a viac krát zľava 20%.
 2. Poplatok za inzerciu v obci z 3,32 € na 5.-/dva týždne /jeden slajd. Pri ¼ ročnom vysielaní 10 % zľava, pri ½ ročnom vysielaní 20 % zľava a pri celoročnom vysielaní 30 % zľava z ceny.
 3. Poplatok za vydanie povolenia na ambulantný predaj 7.- €/jednorazové povolenie a 50.- € pri opakovanom ambulantnom predaji, platné na celý rok.
 4. Poplatok za miestnu vývesku z 0,17 € na 0,20 €/deň a max. 1 m2.
 5. Poplatok za plošnú inzerciu v časopise Lendak: 0,30 €/cm2 plná farba, 0,15 €/ČB. Drobná riadková max. do 30 slov 2.- € ČB. Riadková 0,10 €/slovo ČB.

Uznesenie č. 229/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Správu zo zasadania ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.

B) Schvaľuje

 1. Vyradenie majetku podľa návrhu na vyradenie.

Uznesenie č. 228/2017 | 29. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 29
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 29. zasadania obecného zastupiteľstva