Uznesenie č. 301/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Zmenu účelu použitia dotácie podľa žiadosti Šachového klubu ŠK CVČ Lendak.
 2. Zmenu použitia dotácie podľa žiadosti Diakonia hnutia Svetlo – život na Slovensku.
 3. Zmenu účelu použitia dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Lendak.
 4. Zmenu účelu použitia dotácie pre Futbalový klub Lendak

Uznesenie č. 300/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 123/2017 vyhotovený Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52, 059 52 Veľká Lomnica IČO: 46 445 111, na oddelenie a mejetkoprávne vysporiadanie novovzniknutej p. č. 404/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Márie Trojákovej, rod. Girgovej, Revolučná 675/33, 059 07 Lendak a to odpredajom dielu č. 1 o výmere 149 m2 – novovytvorenej parcely KN-C 404/4 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku 19,36 €/m2 ; Spolu za výmeru 149 m2 , 2 884,64 €.
  Osobitný zreteľ: Mária Trojáková, rod. Girgová je vlastníčkou pozemku KN-C 404/2, ktorá susedí s parcelou KN-E 3925 vo vlastníctve Obce Lendak. Žiadateľka chce na predmetnej parcele v blízkej dobe postaviť rodinný dom a tiež vysporiadať majetkoprávne vzťahy na parcele, pred svojím pozemkom, ktoré majú v rámci uličnej čiary ul. Zadná logickú nadväznosť.

Uznesenie č. 297/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 36
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 36. zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 296/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Čiastočnú refundáciu nákladov na vybudované spevnené plochy – parkovisko pri Farskom úrade v Obci Lendak, nakoľko slúžia širokej verejnosti a obyvateľom obce čím zlepšujú dopravnú situáciu v centrálnej lokalite obce a prispievajú k jej verejnoprospešnému využitiu a zatraktívneniu obce. Príspevok bude vyplatený na účet Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Lendak vo výške 20€/m2 . Celková výmera parkoviska je 70 m2 , teda spolu za výmeru 1 400 €. Čerpanie refundácie z položky 717 002 MK Rekonštrukcia a modernizácia III. etapa.

Uznesenie č. 295/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Odkúpenie vodovodu v lokalite Predná hora v k. ú. Lendak od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Lendak za cenu 1 € s podmienkami uvedenými v Návrhu na odpredaj vodovodu na IBV Predná hora zo dňa 16.11.2017.

Uznesenie č. 294/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Starostovi obce Lendak za vynikajúce výsledky v investičnej činnosti obce v roku 2016 a 2017 plat navýšiť o 1 000 € brutto – navýšením základného platu za mesiac december 2017 na 42,59 %. Výdavok je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 12/2017. Od mesiaca január 2018, ostáva plat v pôvodnom zložení s 10 % zvýšením.