Uznesenie č. 312/2018 | 38. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

       a) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 38
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 38. zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 305/2018 | 37. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

      a) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 37
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 37. zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 303/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Odpredaj transformátora, na ktorú je napojený obecný vodojem a ďalšie objekty za cenu 1 € pre Východoslovenskú distribučnú a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, s podmienkou, že kupujúci vybuduje novú trafostanicu a zabezpečí jej pripojenie.

Uznesenie č. 301/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Zmenu účelu použitia dotácie podľa žiadosti Šachového klubu ŠK CVČ Lendak.
 2. Zmenu použitia dotácie podľa žiadosti Diakonia hnutia Svetlo – život na Slovensku.
 3. Zmenu účelu použitia dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Lendak.
 4. Zmenu účelu použitia dotácie pre Futbalový klub Lendak

Uznesenie č. 300/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 123/2017 vyhotovený Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52, 059 52 Veľká Lomnica IČO: 46 445 111, na oddelenie a mejetkoprávne vysporiadanie novovzniknutej p. č. 404/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Márie Trojákovej, rod. Girgovej, Revolučná 675/33, 059 07 Lendak a to odpredajom dielu č. 1 o výmere 149 m2 – novovytvorenej parcely KN-C 404/4 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku 19,36 €/m2 ; Spolu za výmeru 149 m2 , 2 884,64 €.
  Osobitný zreteľ: Mária Trojáková, rod. Girgová je vlastníčkou pozemku KN-C 404/2, ktorá susedí s parcelou KN-E 3925 vo vlastníctve Obce Lendak. Žiadateľka chce na predmetnej parcele v blízkej dobe postaviť rodinný dom a tiež vysporiadať majetkoprávne vzťahy na parcele, pred svojím pozemkom, ktoré majú v rámci uličnej čiary ul. Zadná logickú nadväznosť.

Uznesenie č. 297/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 36
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 36. zasadania obecného zastupiteľstva