Uznesenie č. 296/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Čiastočnú refundáciu nákladov na vybudované spevnené plochy – parkovisko pri Farskom úrade v Obci Lendak, nakoľko slúžia širokej verejnosti a obyvateľom obce čím zlepšujú dopravnú situáciu v centrálnej lokalite obce a prispievajú k jej verejnoprospešnému využitiu a zatraktívneniu obce. Príspevok bude vyplatený na účet Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Lendak vo výške 20€/m2 . Celková výmera parkoviska je 70 m2 , teda spolu za výmeru 1 400 €. Čerpanie refundácie z položky 717 002 MK Rekonštrukcia a modernizácia III. etapa.

Uznesenie č. 295/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Odkúpenie vodovodu v lokalite Predná hora v k. ú. Lendak od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Lendak za cenu 1 € s podmienkami uvedenými v Návrhu na odpredaj vodovodu na IBV Predná hora zo dňa 16.11.2017.

Uznesenie č. 294/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Starostovi obce Lendak za vynikajúce výsledky v investičnej činnosti obce v roku 2016 a 2017 plat navýšiť o 1 000 € brutto – navýšením základného platu za mesiac december 2017 na 42,59 %. Výdavok je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 12/2017. Od mesiaca január 2018, ostáva plat v pôvodnom zložení s 10 % zvýšením.

Uznesenie č. 291/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie

 1. Správu o výsledku kontroly č. 1/2016 – aktualizovanú po doplnení chýbajúcich podkladov
 2. Správu o výsledku kontroly č. 4/2017
 3. Priebežnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2017

Uznesenie č. 289/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lendak k návrhu rozpočtu Obce Lendak na rok 2018
 2. Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2019 – 2020

B) Schvaľuje

 1. Rozpočet Obce Lendak na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
 2. Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2018

Uznesenie č. 288/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lendak č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak

Uznesenie č. 287/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady