Uznesenie č. 291/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie

 1. Správu o výsledku kontroly č. 1/2016 – aktualizovanú po doplnení chýbajúcich podkladov
 2. Správu o výsledku kontroly č. 4/2017
 3. Priebežnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2017

Uznesenie č. 289/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Lendak k návrhu rozpočtu Obce Lendak na rok 2018
 2. Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2019 – 2020

B) Schvaľuje

 1. Rozpočet Obce Lendak na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
 2. Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2018

Uznesenie č. 288/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lendak č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak

Uznesenie č. 287/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 284/2017 | 35. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 35
 2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 35. zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 283/2017 | 34. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

 1. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Lendak za kvalitné plnenie kontrolnej činnosti počas roka 2016 a 2017, vo výške 500,- € brutto.