2.7.2018 | 41. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Dane a poplatky za I. polrok 2018
 5. Kronika za I. polrok 2018
 6. Upozornenie prokurátora vo veci prenájmu nebytového priestoru
 7. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 6/2018
 8. Majetkoprávne
 9. Návrh inventarizačných komisií
 10. Komunálne voľby 2018
 11. Rôzne
 12. Záver

Prílohy:

4.6.2018 | 40. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o hospodárení PrO za r. 2017
 5. Správa o hospodárení Spojenej školy za r. 2017
 6. Záverečný účet obce Lendak za r. 2017
 7. Rozpočtové opatrenie PrO č. 2/2018
 8. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 5/2018
 9. Návrh zmeny organizačného poriadku PrO
 10. Návrh zmeny štatútu PrO
 11. Prerokovanie rozširovania kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia v obci
 12. Majetkoprávne
 13. Rôzne
 14. Záver

Prílohy:

6.4.2018 | 38. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Kultúra, mládež a šport
5. Požiarna ochrana
6. Zdravotníctvo
7. Rozpočtové oparenie Obce Lendak 3/2018
8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ing. Marián Špak
9. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – MDDr. Ema Jakubíková
10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu – Lucia Kellnerová
11. Majetkoprávne – predaj pozemku Mária Trojáková
12. Správa o investičnej činnosti obce
13. Rôzne
14. Záver

Prílohy:

5.3.2018 | 37. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 1/2018
5. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 2/2018
6. Výsledky škôl za prvý polrok školského roku 2017/2018
7. Kronika za II. polrok 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
9. Verejné zhromaždenie občanov, návrh poslanca Ing. Jána Budzáka
10. Finančný príspevok na prevádzku zariadení pre občanov odkázaných na sociálnu a zdravotnú starostlivosť – Spišská katolícka charita, Humanitarian, n.o.
11. Rôzne
12. Záver

Prílohy: