2.7.2018 | 41. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Dane a poplatky za I. polrok 2018
 5. Kronika za I. polrok 2018
 6. Upozornenie prokurátora vo veci prenájmu nebytového priestoru
 7. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 6/2018
 8. Majetkoprávne
 9. Návrh inventarizačných komisií
 10. Komunálne voľby 2018
 11. Rôzne
 12. Záver

Prílohy: