18.4.2017 | 28. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Riešenie situácie v detskej ambulancii
5. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na energetické zhodnotenie budovy Obecného úradu
6. Rôzne
7. Záver

Prílohy: