30.4.2018 | 39. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Web stránka obce
  5. Rozpočtové oparenie Obce Lendak 4/2018
  6. Inventarizácia za r. 2017
  7. Informácia o podaní návrhu na protest prokurátora – nájom zubnej ambulancie
  8. Rôzne
  9. Záver

Prílohy: