4.9.2017 | 32. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 – bude doručené po rokovaní Finančnej komisie
5. Hospodárenie obce za I. polrok 2017
6. Hospodárenie Spojenej školy za I. polrok 2017
7. Správy o výsledkoch Spojenej školy za školský rok 2016/2017 a plán činnosti na nasledujúci rok
8. Správa o sociálnej starostlivosti v obci
9. Návrh inventarizačných komisií a termínu prevedenia fyzickej inventúry
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov nových ulíc
11. Odkúpenie pozemkov od. p. Gricha pod plánovanou komunikáciou (pod Kicorou smerom k Harmónii)
12. Rôzne
13. Záver

Prílohy: