9.10.2017 | 33. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
5. Návrh na zmenu štatútu prevádzkarne obce Lendak
6. Hospodárenie PrO za I. polrok 2017 a rozpočtové opatrenie č. 1/2017 PrO
7. Správa o obecných novinách
8. Návrh na zmenu inventarizačnej komisie
9. Žiadosť o zmenu účelu dotácie – FsK Kicora
10. Rôzne
11. Záver

Prílohy: