7.11.2017 | 34. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017
5. Plán zimnej údržby PrO
6. Správa o činnosti webového portálu
7. Územný plán obce
8. Rôzne
9. Záver

Prílohy: