15.12.2017 | 35. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2017
5. Rozpočtové opatrenie PrO č. 3/2017
6. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak
8. Rozpočet obce Lendak na rok 2018 a Programový rozpočet obce Lendak na roky 2018 – 2020
9. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
10. Správa o činnosti stavebného úradu
11. Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy
12. Návrh poslanca Jána Vidu na riešenie objektu kultúrneho domu
13. Rôzne
14. Záver

Prílohy: