5.2.2018 | 36. zasadnutie OcZ

Výstupy:

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Plán rokovaní OcZ na r. 2018
5. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 1/2018
6. Majetkoprávne záležitosti
7. Zmeny použitia dotácie
8. Návrh poslanca Jána Vidu na riešenie objektu kultúrneho domu
9. Rôzne
10. Záver

Prílohy: