5.3.2018 | 37. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 1/2018
5. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 2/2018
6. Výsledky škôl za prvý polrok školského roku 2017/2018
7. Kronika za II. polrok 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
9. Verejné zhromaždenie občanov, návrh poslanca Ing. Jána Budzáka
10. Finančný príspevok na prevádzku zariadení pre občanov odkázaných na sociálnu a zdravotnú starostlivosť – Spišská katolícka charita, Humanitarian, n.o.
11. Rôzne
12. Záver

Prílohy: