Obec Lendak
ObecLendak

Prednosta OcÚ

Zamestnanec: 

 • Mgr. Michal Marhefka

Email: 

michal.marhefka@lendak.sk, prednosta@lendak.sk

 • riadi a koordinuje chod obecného úradu a zamestnancov obce
 • zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami prípravu ro­kovaní obecného zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy obce a to po stránke organizačnej a technickej.
 • sústreďuje a zabezpečuje rozoslanie  materiálov a odborných podkladov na rokovania OcZ a ostatných orgánov samosprávy obce,
 • zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovania OcZ,
 • zabezpečuje vyhotovovanie  uznesení  z  rokovania  OcZ a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh,
 • eviduje sťažnosti, návrhy a podnety poslancov OcZ a občanov,
 • otvára a rozdeľuje doručenú poštu
 • priamo podlieha starostovi obce a riadi sa jeho pokynmi
 • riadi investičnú činnosť v obci
 • vykonáva činnosť projektového manažéra v oblasti čerpania externých zdrojov