Obec Lendak
ObecLendak

Referát sociálnych vecí, správa majetku obce, sekretariát starostu obce a prednostu obecného úradu

Zamestnanec: 

Mária Hudáčeková

Email: 

sekretariat@lendak.sk

  • vykonáva úlohy sekretariátu starostu obce a prednostu obecného úradu
  • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty,
  • zabezpečuje spisovú  manipuláciu a  vyraďovanie písomnosti  v škartačnom konaní
  • vyhotovuje záznamy  z dôležitých  sedení u  starostu a tieto archivuje
  • vedie evidenciu občanov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu,
  • zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy na
  • danom úseku najmä úradom práce
  • podáva správy o povesti, sociálne posudky
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ