Obec Lendak
ObecLendak

Referát sociálnych vecí, správa majetku obce, sekretariát starostu obce a prednostu obecného úradu

Zamestnanec: 

Mária Hudáčeková

Email: 

sekretariat@lendak.sk

  • vykonáva úlohy sekretariátu starostu obce a prednostu obecného úradu,
  • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty,
  • zabezpečuje spisovú  manipuláciu a  vyraďovanie písomnosti  v škartačnom konaní,
  • vyhotovuje záznamy  z dôležitých  sedení u  starostu a tieto archivuje,
  • vedie evidenciu občanov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu,
  • zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy na danom úseku, najmä s úradom práce,
  • podáva správy o povesti, sociálne posudky,
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ.