Oddelenia obecného úradu

REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ, SPRÁVA MAJETKU OBCE, SEKRETARIÁT STAROSTU OBCE A PREDNOSTU OBECNÉHO ÚRADU

Zamestnanec: Sylvia Oprendeková
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • vedie podrobnú evidenciu majetku obce - a to hnuteľného aj ne­hnuteľného,
 • vedie evidenciu majetku štátu, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený obci,
 • organizačne zabezpečuje vykonanie ročnej inventúry a výsledky predkladá starostovi a OcZ,
 • sleduje hospodárenie a nakladanie  s majetkom obce,  ako aj s majetkom štátu,  príp. iných právnických alebo  fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • predkladá starostovi návrhy  na  účelné a  efektívne využitie majetku obce, príp. majetku zvereného obci.
 • vykonáva úlohy sekretariátu starostu obce a prednostu obecného úradu
 • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty,
 • zabezpečuje spisovú  manipuláciu a  vyraďovanie písomnosti  v škartačnom konaní
 • zabezpečuje písomnú agendu poriadkovej komisie OcZ a podieľa sa na jej činnosti
 • vyhotovuje záznamy  z dôležitých  sedení u  starostu a tieto archivuje
 • vedie evidenciu občanov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu,
 • zabezpečuje spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy na
  danom úseku najmä úradom práce
 • podáva správy o povesti, sociálne posudky
 • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ