Oddelenia obecného úradu

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD LENDAK

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa smernice č. 34/2014, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov, je školským úradom obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov.

Obce ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré patria do spoločného školského úradu sú Lendak, Rakúsy, Spišská Stará Ves, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Vrbov, Veľká Franková a Vlkovce.

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva štátnu správu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve.

Sídlo spoločného školského úradu je budova Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak. Školy patriace do Spoločného školského úradu v Lendaku:

Spojená škola, Školská 535/5, Lendak

Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Budzáková

Webová stránka ZŠ: https://zslendak.edupage.org/

Webová stránka MŠ: http://mslendak.edupage.org/

Webová stránka ZUŠ: http://zuslendak.edupage.org/

 

Základná škola s materskou školou, Rakúsy 81

Riaditeľka školy: Mgr. Lucia Brutovská

Webová stránka: https://zsrakusy.edupage.org/

 

Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Kromková

Webová stránka MŠ: https://ms232ssv.edupage.org/

Webová stránka ZŠ: https://zs231ssv.edupage.org/

Webová stránka GYMNÁZIUM: https://spos231ssv.edupage.org/

 

Základná škola, Mlynská 156/1, Matiašovce

Riaditeľka školy:  PaedDr. Elena Gallovičová

Webová stránka ZŠ: https://zsmatiasovce.edupage.org/

 

Materská škola, Južná 155/40, Matiašovce

Riaditeľka školy:  Mgr. Karina Graidová

Webová stránka MŠ: http://www.matiasovce.sk/sk/-materska-skola

 

Základná škola s materskou školou, Spišské Hanušovce 66

Riaditeľ školy: Ing. Ján Kostka

Webová stránka: https://zssphanusovce.edupage.org/

 

Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70

Riaditeľka: Mgr. Eva Hardoňová

Webová stránka: https://zsvlkovce.edupage.org/

 

Základná škola, Veľká Franková 56

Riaditeľka školy:  Mgr. Mária Ziburová

Webová stránka ZŠ: https://zsvelkafrankova.edupage.org/

 

Materská škola, Veľká Franková 56

Riaditeľka školy:  Mgr. Mária Ziburová

Webová stránka MŠ: https://zsvelkafrankova.edupage.org/

 

Základná škola, Vrbov 266

Riaditeľka školy: Mgr. Patrícia Balážová

Webová stránka: https://zsvrbov.edupage.org/

 

Materská škola „Zvedavé slniečko“ Vrbov

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Rybková

Webová stránka: http://www.ms.obecvrbov.sk/

 

Škola v školskom roku 2017/2018

ZUŠ

ŠKD

Gymnázium

žiaci

predškoláci

individuálne

skupinové

Lendak

841

209

97

244

303

83

 

Spišské Hanušovce

173

56

19

 

 

25

 

Spišská  Stará Ves

291

72

28

159

102

60

87

Rakúsy

600

167

79

28

260

50

 

Veľká Franková

20

18

3

 

 

20

 

Matiašovce

33

23

3

 

 

24

 

Vlkovce

30

18

4

 

 

20

 

Vrbov

224

72

21

 

 

25

 

Spolu:

2 212

635

254

431

665

307

87

 

Odborní zamestnanci školského úradu:

Mgr. Marianna Huszárová
Ing. Monika Mazureková

Adresa:

Školský úrad Lendak
Školská 535/5

05907 Lendak

Telefón:
052/ 4596523 klapka 9

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Činnosti zamestnancov obcí ako školských úradov odborne zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva:

(1) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. a) smernice č. 34/2014 vo veciach rozhodovania riaditeľa základnej školy, a to o:

 1. prijatí žiaka do základnej školy (§ 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.“),
 2. povolení odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka (§ 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),
 3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka alebo o jeho zaradení do nultého ročníka (§ 19 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.),
 4. ukončení deviateho ročníka žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu, ktorý dovŕšil 16 rokov ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom dovŕši 17 rok jeho veku (§ 22 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 5. umožnení vzdelávania žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím do konca školského roka, v ktorom dovŕši 18 rokov veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 6. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy (§ 24 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),
 7. individuálnom vzdelávaní žiaka (§ 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 11 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),
 8. oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí (§ 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),
 9. vykonaní komisionálnych skúšok žiakovi (§ 57 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. a čl. 7 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),
 10. povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi, ktorý má individuálne vzdelávanie (§ 24 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 11. zrušení povolenia individuálneho vzdelávania žiakovi (§ 24 ods. 11. a 12. zákona č. 245/2008 Z. z.),
 12. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky (§ 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z.),
 13. žiakovi, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky v školách mimo územia Slovenskej republiky alebo v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 25 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 14. konaní skúšok na inej škole v Slovenskej republike zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole (§ 25 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 15. povolení vzdelávania sa žiakovi podľa individuálneho učebného plánu (§ 26 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 11 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),
 16. vyskúšaní a klasifikovaní žiaka v náhradnom termíne, ak ho nemožno vyskúšať v riadnom termíne v prvom alebo druhom polroku (§ 56 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a čl. 5 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),
 17. vykonaní opravných skúšok (§ 56 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a čl. 6 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),
 18. uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy (§ 58 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a čl. 9 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),
 19. prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 61 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 20. prijímaní žiakov s nadaním (§ 105 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 12 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),
 21. preradení alebo o vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre neplnenie požiadaviek rozumovej, umeleckej, športovej, praktickej prípravy alebo zo zdravotných dôvodov (§ 106 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 12 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),
 22. zmene formy vzdelávania žiaka, u ktorého sa prejavia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby po prijatí do školy (§ 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),
 23. určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z.).

(2) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku  2. ods. 3 písm. b) pri výkone kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou výkonu kontroly, ktorá patrí podľa zákona č. 596/2003 Z. z. do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

(3) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. c) vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom.

(4) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. d) vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom a to najmä v oblastiach:

 1. riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania (napr. zákon č. 245/2008 Z. z.; zákon č. 596/2003 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 324/2009 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky MŠ SR č 245/2011 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadeniach školského stravovania; vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. ); vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.); vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. (ďalej len vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z. z. ); vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode Z. z. atď.),
 2. ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách (§ 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. ( ďalej len vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z. z. ),
 3. kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) a vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.

(5) Zamestnanci obcí ako školských úradov môžu odborne zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí, najmä môžu pripravovať podklady vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti základných škôl, vrátane spojených škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola.