Oddelenia obecného úradu

ÚDRŽBA OBJEKTU OCÚ A ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Zamestnanec: Ján Britaňák

  • Zabezpečuje čistotu v okolí obecného úradu
  • Zabezpečuje čistotu v okolí zdravotného strediska
  • Vykonáva drobnú údržbu a opravy na majetku obce
  • Zabezpečuje starostlivosť o zeleň v okolí obecného úradu a zdravotného strediska
  • Spravuje a obsluhuje kotolne na obecnom úrade a v budove zdravotného strediska
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ