Obec Lendak
ObecLendak

Prednosta OcÚ

prednosta

    Mgr. Michal Marhefka, MBA

     E-mail: prednosta@lendak.sk
     Mobil: +421 911 110 419
     Menovaný do funkcie: 2. marca 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednosta je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce. Zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

Prednosta OcÚ plní najmä tieto úlohy:

  • vedie a organizuje prácu OcÚ,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
  • zostavuje spolu so starostom návrh rozpočtu obce a zabezpečuje jeho plnenie,
  • podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí OcZ,
  • zúčastňuje sa na zasadnutí OcZ s hlasom poradným.

Prednosta OcÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta a ktoré sú vymedzené Organizačným poriadkom OcÚ v Lendaku.

 

Doterajší prednostovia Obecného úradu:

1998 - 2015     Justína Galliková

1990 - 1998     Pavel Hudáček (súčasný starosta)