Separuj odpad, chráň Zem, ktorú ti daroval Boh

a pomôž tak znížiť náklady za vývoz komunalného odpadu!

Svätý Otec František vo svojej Encyklike Laudato si (Buď Pochvalený!) zameranú na ochranu životného
prostredia sa obracia s prosbou na všetkých nás: jednotlivcov,páry, rodiny, spoločenstvá, komunity,
krajiny a medzinárodné spoločenstvo k starostlivosti o spoločný dom. Pápež František konštatuje, že

Čítať ďalej...

Čoraz viac komunálneho odpadu

V posledných mesiacoch zamestnanci PrO vyzbierali dvojnásobné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ako to bývalo po iné roky. Preto vás vyzývam ku separovaniu odpadu a ku zníženiu množstvo produkovaného odpadu.

Pri niektorých zberných nádobách sa nachádza aj obrovské množstvo smetných vriec. Niekde sa nachádzajú iba vrecia, ktoré sú dosť často preťažené a trhajú sa. Týmto sa zvyšujú náklady na zber TKO v obci. Preto Vás vyzývam na zaobstaranie zberných nádob, prípadne pevných čiernych plastových vriec tak ako to určuje VZN. Uprednostňujeme zberné nádoby. V prípade nerešpektovania, budeme žiadať o zmenu a sprísnenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak v priebehu mesiaca máj. Pri zmene VZN budeme žiadať nutné používanie zberných nádob s maximálne jedným pevným čiernym igelitovým vrecom pre jednu domácnosť.