Separuj odpad, chráň Zem, ktorú ti daroval Boh

a pomôž tak znížiť náklady za vývoz komunalného odpadu!

Svätý Otec František vo svojej Encyklike Laudato si (Buď Pochvalený!) zameranú na ochranu životného
prostredia sa obracia s prosbou na všetkých nás: jednotlivcov,páry, rodiny, spoločenstvá, komunity,
krajiny a medzinárodné spoločenstvo k starostlivosti o spoločný dom. Pápež František konštatuje, že

„Badať rastúcu citlivosť voči prostrediu a ochrane prírody, a dozrieva úprimné a bolestné preciťované
znepokojenie nad tým, čo sa deje s našou planétou“. Všetkým adresuje jasný odkaz, plný nádeje:
„Ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na vytvorení nášho spoločného domu. Človek ešte dokáže
pozitívne zasiahnuť, nie je všetko stratené, pretože ľudské bytosti, schopné najhlbšieho úpadku, môžu
aj prekonať seba samých, znovu si vyvoliť dobro a obnoviť sa.“

Separovanie, resp. triedenie komunálného odpadu je jedna z možnosti ako napomôcť k zvýšovaniu
ochrany životného prostredia, aby sme tak zabránili k nadpremiernemu tvorby odpadu a tým
nepremieňali našu zem na obrovskú skladku smetí. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnutie recyklácie
alebo opätovného používania vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu. Taktiež je možné
nahradiť primárne surovinové zdroje a šetriť tak životné prostredie.Naša obec má menej ako 10% -nú
úroveň vytriedenia komunalného odpadu(viď príloha).

Nebuďme voči tejto problematike ľahostajní a spoločne priložme ruku k dielu, aby sme sa tak aj my do
určitej miery podieľali na trvalo udržateľnom enviromentálnom rozvoji našej planéty. V rodine sa pestujú
prvé návyky lásky k životu a starostlivosti oň, správne používanie vecí, poriadok a čistota. Zapojme naše
domácnosti už teraz k pestovaniu týchto návykov, k úcte k miestnemu ekosystému, k ochrane
stvorenstva, ktoré nám Boh dal do daru. Veď predsa: „Všetci sme povolaní obrábať a chrániť svet, ktorý
stvoril Boh, ako krásnu záhradu, v ktorej môžu bývať všetci ľudia!“ Pápež František

Podrobnejšie informácie o dátumoch separovaného zberu nájdete na tu:

uroveň vytriedeného odpadu: