História a súčasnosť

Začiatok písania oficiálnej histórie Prevádzkarne obce Lendak (ďalej len „PrO“)  je deň 06.08.1993, týmto dňom bola zriadená. Od svojho počiatku slúžila a dodnes slúži pre potreby občanov, obce. PrO sa pričinila o vznik, výstavbu:

 • vodovodu a záchytu vody z prameňa preň,
 • oporných múrov na cintoríne,
 • zdravotného strediska sv. Kozmu a Damiána,
 • kultúrneho domu,
 • plynovodu a regulačnej stanice plynu,
 • telefónnych a káblových rozvodov,
 • ihrísk pri škole a vo Dvore,
 • futbalového ihriska a šatní pod Kicorou,
 • verejného osvetlenia a rozhlasu,
 • miestnych komunikácií,
 • budovanie priekop, odvodňovacích kanálov, navážanie makadamu,
 • a rôzne iné.

Súčasnosť

Dnes má PrO v rámci svojej hlavnej činnosti realizovať tieto aktivity:

 • riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, ktorý má ponechaný na dočasné hospodárenie,
 • zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
 • zabezpečovať odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, verejnú dopravu, výstavbu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, požiarnej zbrojnice, Obecného zdravotného strediska, bytovky, budovy Obecného úradu a trhoviska.

Okrem hlavnej činnosti PrO uskutočňuje aj podnikateľskú činnosť, ktorá zahŕňa:

 • prevádzku verejného obecného vodovodu, zabezpečovať jeho výstavbu a údržbu,
 • prevádzkovanie pohrebiska,
 • vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

Pre všetky tieto úlohy ma PrO k dispozícii zamestnancov, mechanizmy a technické zázemie.