Zmena pri nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obec prijatím Dodatku č.1 ku VZN č. 1/2016 upravila pravidlá o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak. Celé znenie si môžete pozrieť na webovej stránke obce Lendak.

Mohlo by vás zaujímať: Dodatok č. 1 k VZN 001 / 2016

Jednou zo zmien pre občanov je aj zmena pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom. Na základe zmeny sa na zber zmesového komunálneho odpadu určili plastové alebo plechové nádoby na zmesový odpad o objeme 110 l (hmotnosť max. 50 kg), 120 l (hmotnosť max. 50 kg), 1 100 l (hmotnosť max. 500 kg). Pri povinnej zbernej nádobe je možné maximálne jedno pevné čierne igelitové vrece o objeme 120 l (pevnosť 40 mikrónov, hmotnosť max. 50 kg).

Z tejto úpravy vyplýva povinnosť mať zbernú nádobu. Počet nádob nie je obmedzovaný, obmedzuje sa iba počet vriec na jedno pevné čierne igelitové vreco. V prípade prekročenia počtu vriec, hmotnosti vriec a nádob, sa dané vrecia a nádoby ponechajú.

Zamestnanci PrO budú vykonávať zber podľa nových pravidiel od 1.7.2017, aby bola dostatočná časová rezerva na nákup povinných zberných nádob.

Túto zmenu som žiadal, nakoľko občania nepoužívali pevné igelitové vrecia. V mnohých prípadoch boli vrecia preťažené a trhali sa. Niektoré domácnosti používali obrovské množstvo menších nekvalitných vriec. Na základe toho pri zbere komunálneho odpadu s týmto konaním občanov vznikali nepríjemnosti.

Opätovne vyzývam občanov k separovaniu odpadu a tvorbe menej odpadu!

Za pochopenie a ústretovosť ďakujem!

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák