11.2.2019 | Propagácia európskeho dňa čísla tiesňového volania 112

       Na základe Plánu hlavných úloh pre obce, právnické osoby a fyzické osoby –

podnikatelia v územnom obvode Kežmarok pri plnení úloh IZS, COO, KR, HM, CNP, OKI, SM,

COaHP na rok 2019 s upriamením sa na časť II. bod 11. Vám zasielame leták v súvislosti

s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 v intenciách požiadaviek Európskej

asociácie tiesňového volania (EENA) a integrovaného záchranného systému v rámci blížiaceho

sa Európskeho dňa 112 stanoveného na 11.2., ktorý je možné využiť na jeho zverejnenie na

informačných tabuliach vo verejne prístupných miestach (vstupné priestory) budovy úradu,

objektu, školy.