Zverejnenie zámeru

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemkov, podľa geometrického plánu č. 178/2013 vyhotovený ZEBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117 na zameranie stavieb na parc. KN-C 407/1-3 a oddelenie pozemkov na parc. KN-C 407/4-6, a určenie vlastníckych práv z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Jána Gallika, Zadná 33, 059 07 Lendak a to odpredajom dielu č. 5 o výmere 44 m2 a novovytvorenej parcely KN-C 407/6 o výmere 6 m2 ; spolu 50 m2 podľa vyššie uvedeného GP.

Čítať ďalej...