02.07.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce

Príloha: 

 

 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak Krajina: Slovensko

IČO: 00326321

Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ Telefón: +421 911 110 419

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Internetová adresa: www.lendak.sk

 

Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

 1. Názov predmetu zákazky: „Oprava a úprava parku pri OcÚ Lendak“

 

 1. Druh zákazky: Stavebné práce Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7 Stavebné práce

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 1. Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Lendak

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 677,28 EUR bez DPH

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Jedná sa o opravu a úpravu parku pri Obecnom úrade v Lendaku. K predmetnej rekonštrukcii bola spracovaná vizualizácia a rozpočet stavebných prác. Predmetné podklady sú súčasťou súťažných podkladov.

K bližším informáciám týkajúcim sa stavby je možné vykonať miestnu obhliadku v pracovných dňoch od 09:00 h do 15:00 h po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

 

 1. Termín uskutočnenia prác: do 31. 08. 2019

 2. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Obce Lendak.

 

 1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu

o založení združenia.

 

 1. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

11.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom.

 

 1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

 

  • Identifikačné údaje uchádzača

  • Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer

 

Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– park pri OcÚ“ , názov adresáta aj odosielateľa

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 12.07.2019 do 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce

a prednostu OcÚ.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém

Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá

sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

 

 1. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: NIE

 

 1. Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty.

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

 

 1. Ostatné požiadavky

17.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa § 117 ZVO.

Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

Uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy (v prípade ak zmluva bude uzatvorená na sumu vyššiu ako 100 000 € s DPH) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

 

 1. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,

 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

 

V Lendaku, dňa: 02.07.2019

 

V súlade so ZVO vypracoval(a): Mgr. Michal Marhefka

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Mgr. Michal Marhefka, tel.: 0911 110 419, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Pavel Hudáček starosta obce