17.10.2019 | Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

NÁVRH


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 004/ 2019, O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE LENDAK


Obecné zastupiteľstvo obce Lendak, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 004/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lendak.

Celý návrh v prílohe: