Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lendaku na rok 2016

Plán sa nachádza v článku ďalej...

Predpokladaný termín Predpokladaný program
1. februára 2015 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
- Civilná obrana
- kronika za II. polrok 2015
- zdravotníctvo
- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
- dane a poplatky za rok 2015
- rôzne
7. marca 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- správa o investičnej činnosti obce Lendak
- výsledky škôl za prvý polrok školského roku 2015/2016
- rôzne
4. apríla 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- kultúra, mládež a šport
- požiarna ochrana
- rôzne
2. mája 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- inventarizácia
- činnosť webového portálu
- rôzne
7. júna 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
- záverečný účet obce za rok 2015
- správa o hospodárení PrO za rok 2015
- správa o hospodárení Spojenej školy za rok 2015
- rôzne
4. júla 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- dane a poplatky za I. polrok 2016
- kronika za I. polrok
- hospodárenie obce za I. polrok 2016
- správa o hospodárení PrO za I. polrok 2016
- rôzne
1. augusta 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- sociálna starostlivosť
- výsledky Spojenej školy za školský rok 2015/2016 a plán činnosti na nasledujúci rok
- správa o hospodárení Spojenej školy za I. polrok 2016
- rôzne
5. septembra 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- inventarizácia
- správa o obecných novinách
- rôzne
2. októbra 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- zimná príprava (údržba komunikácií)
- rôzne
7. novembra 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- činnosť webového portálu
- stavebné konania
- rôzne
5. decembra 2016 - kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov
- rozpočet obce na roky 2016 – 2019
- rozpočet PrO na roky 2016 – 2019
- rozpočet Spojenej školy na roky 2016 – 2019
- plán práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
- rôzne