01.12.2019 | Programový rozpočet obce Lendak na roky 2020 - 2022

PROGRAMOVÝ ROZPOČET 
o
bce Lendak na roky 2020 - 2022 

     Názov organizácie: Obec Lendak
IČO: 00326321
DIČ: 2020697206

    Zostavené dňa: 29. novembra 2019

 ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Lendak na roky 2020 – 2022 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,

opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,

vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lendak.

 Celkové hospodárenie obce Lendak na rok 2020 je navrhnuté ako prebytkové, tzn. príjmy sú vyššie ako výdavky (vrátane príjmových a výdavkových operácií).

 Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020 - 2022 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

 Návrh rozpočtu obce Lendak na roky 2020 - 2022 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2021 a 2022 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je záväzný.

 Všetky sumy v programovom rozpočte sú uvádzané v €.

 Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy: