Vnútorná smernica č. 1/2013 o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach Obce Lendak

Schválená: 07.10.2013 – Uznesením č. /163/a)

Platnosť od: 07.10.2013
Platnosť do: doba určitá – počas prechodného obdobia (obdobie od 1. júla 2013 do jedného kalendárneho mesiaca pred zriadením elektronického trhoviska)

Súvisiace predpisy:

 • Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
 • Metodické usmernenie „Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní)“ Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 27.06. 2013.

Vypracoval: Galliková J.

Vnútorná smernica č. 1/2013
O verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach obce lendak

Článok I.
Úvodné ustanovenia.

Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis Obce Lendak v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s prijatím jeho novely zákonom č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon, resp. ZVO"), ktorý je účinný od 01.07.2013. Obecné zastupiteľstvo v Lendaku schvaľuje túto Smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek v podmienkach obce.Smernica upravuje konkrétne postupy pri obstarávaní a zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní), aby vynaložené náklady na obstaranie jednotlivých predmetov zákaziek boli primerané ich kvalite a cene.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia.

1. Verejný obstarávateľ Obec Lendak je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

2. Podľa tohto zákona o verejnom obstarávaní sú pri zadávaní zákaziek povinné postupovať aj rozpočtové a príspevkové organizácie Obce Lendak:
a) spojená škola 
b) prevádzkáreň obce „ďalej len PrO“.

3. Za dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní sú zodpovední starosta obce, riaditeľ spojenej školy a vedúci PrO.

4. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

5. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Článok III.
Základné pojmy vo verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie (§ 2 ZVO) - verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa ZVO, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákazka (§ 3 ZVO) vo verejnom obstarávaní je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. V zmysle ZVO sa rozlišuje zákazka na dodanie tovaru, zákazka na uskutočnenie stavebných prác a zákazka na poskytnutie služby.

Finančné limity (§ 4 ZVO) - v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky rozlišujeme zákazky nadlimitné a podlimitné.

Predpokladaná hodnota zákazky (§ 5 ZVO) vo verejnom obstarávaní sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a pravidlá jej výpočtu určuje § 5 zákona o verejnom obstarávaní. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Princípy verejného obstarávania (§ 9 ods. 3 ZVO) – pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Evidencia referencií (§ 9a ods. 1 ZVO) - je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa ZVO.

Referencia (§ 9a ods. 2 ZVO) - je na účely ZVO dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa ZVO.

Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu (§ 9b ods. 1 ZVO) - sú v ZVO také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré 
a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek, 
b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň 
c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa. 
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotreb-ného charakteru.

Uchádzač (§ 12 ZVO) je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takých osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

Záujemca (§ 13 ZVO) vo verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takých osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk ( § 35 ZVO) - Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhod-nocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a) ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo 
b) najnižšej ceny. Kritériom na vyhodnotenie nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú byť ani požiadavky určené na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu, ak ZVO neustanovuje inak.

Článok IV.
Postupy verejného obstarávania a finančné limity.

1. Postupy vo verejnom obstarávaní sú:
a) verejná súťaž
b) užšia súťaž
c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie)
d) súťažný dialóg.

2. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:

 • nadlimitná
 • podlimitná.

3. Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona.

4. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.

5. Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa bodu 4 tohto článku a ide o zákazku:
a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu s výnimkou potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur
b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je:
     1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo 
      2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
c) na dodanie potravín, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur.

Článok V.
Bežná dostupnosť na trhu.

1. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú pre účely tejto smernice a zákona o verejnom obstarávaní, ktoré

 • nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
 • sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň
 • sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

2. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1. tohto čl. sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádz-kových potrieb verejného obstarávateľa.

3. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 tohto čl. sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

4. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 1 000 eur sa budú zabezpečovať prostredníctvom elektronického trhoviska po jeho zriadení.

5. V Pláne verejného obstarávania na príslušný rok je potrebné u tovarov aj v prechodnom období stanoviť bežnú dostupnosť, pretože bežne dostupné tovary je potrebné obstarávať prostredníctvom elektronickej akcie. Verejný obstarávateľ je podľa § 100 ods. 3) ZVO povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu; ak ide o inú zákazku, môže použiť elektronickú aukciu.

ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ÚČINNÉHO OD 1. JÚLA 2013
(§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Článok VI.
Pravidlá pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO.

1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO - ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

2. V prechodnom období na zákazky (tovary, stavebné práce alebo služba) bežne dostupné na trhu, ako aj na tie, ktoré nie sú zákazkou na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu (tovar, stavené práce alebo služby iné ako bežne dostupné na trhu) a ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako

 • 20 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,
 • 30 000 eur pri stavebných prácach a
 • 40 000 eur, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny sa použije ustanovenie § 9 ods. 9 zákona.

3. Verejnému obstarávateľovi sa ukladá pri zadávaní týchto zákaziek dodržať povinnosti podľa § 9 ods. 3 až 5 ZVO (ide najmä o uplatnenie základných princípov verejného obstará-vania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť) a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

4. Z uvedeného vyplýva, že v prechodnom období verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb bez ohľadu na to, či ide o tovary, stavebné práce alebo služby bežne dostupné na trhu alebo iné tovary. Zhodné sú aj finančné limity týchto zákaziek.

5. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) (ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu) s cenami vyššími ako 1 000 eur), v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

6. Verejný obstarávateľ je povinný archivovať všetky doklady pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a uchovávať ich päť rokov po uzavretí zmluvy.

7. Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 10 000 € pri tovaroch a službách a pri stavebných prácach je rovnaká  alebo vyššia ako 15 000 €, sa verejnému obstarávateľovi ukladá povinnosť zverejniť v profile (resp. do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska zverejniť na svojom webovom sídle - § 155m ods. 8 ZVO) zadávanie takej zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním. Ak pôjde o časovú tieseň z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorú verejný obstarávateľ nespôsobil a ktorú nemohol predvídať, zverejní zadanie takej zákazky najneskôr v deň jej zadania.

Článok VII.
Postupy pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO.

1. Postup pri zadávaní zákaziek podľa jednotlivých finančných limitov:

a) Priame zadávanie zákaziek zvolíme, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti zmluvy:

 • na dodanie tovaru a poskytnutie služby je nižšia ako 1 000 eur bez DPH,
 • pre uskutočnenie stavebných prác je nižšia ako 1 000 eur bez DPH,
 • na dodanie tovaru, ktorými sú potraviny nižšia ako 40 000 eur bez DPH.

b) Zadávanie zákaziek s prieskumom trhu zvolíme, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti zmluvy:

 • na dodanie tovaru a poskytnutie služby je vyššia alebo rovná 1 000 eur bez DPH a zároveň nižšia ako 10 000 eur bez DPH;
 • pre uskutočnenie stavebných prác je vyššia alebo rovná 1 000 eur bez DPH a zároveň nižšia ako 15 000 eur bez DPH.

Postup pri zadávaní zákaziek s prieskumom trhu:

Poverený zamestnanec na základe poverenia verejného obstarávateľa podľa prílohy č. 1 tejto smernice:

1. Zhromaždí cenníky, informačné materiály z výstav a veľtrhov, akciové letáky, kataló- gy, výstrižky z časopisov a denníkov, informácie z internetových stránok.

2. Vykoná zverejnenie zákazky v zmysle bodu 7. článku VI. tejto smernice.

3. Vykoná porovnanie cien minimálne troch poskytovateľov služby, dodávateľov tovaru resp. prác.

4. O postupe spracuje dokumentáciu podľa Prílohy č. 2 tejto smernice.

5. V prípade, ak je na dodanie zákazky (tovar, služba, stavebné práce) potrebná písomná forma zmluvy, vyzve vybraného dodávateľa na predloženie jej návrhu, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. Zodpovedný zamestnanec verejného obstarávateľa môže postupovať aj takým spôsobom, že predloží návrh zmluvy dodávateľovi, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy.

c) Zadávanie zákaziek s výzvou na predloženie ponuky zvolíme, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti zmluvy:

 • na dodanie tovaru a poskytnutie služby je vyššia alebo rovná 10 000 eur bez DPH a zároveň nižšia ako 20 000 eur bez DPH;
 • pre uskutočnenie stavebných prác je vyššia alebo rovná 15 000 eur bez DPH a zároveň nižšia ako 30 000 eur bez DPH.

Postup pri zadávaní zákaziek s výzvou na predloženie ponuky:

Poverený zamestnanec na základe poverenia verejného obstarávateľa podľa prílohy č.1 tejto smernice:

1. Určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa Prílohy č. 3 tejto smernice.

2. Spracuje podklady a odošle výzvu na predloženie ponuky podľa Prílohy č. 4 tejto smernice najmenej trom vybraným záujemcom, u ktorých je zrejmé, že dokážu zabez- pečiť realizáciu v požadovanej zákazky a zároveň vykoná zverejnenie zákazky v zmysle bodu 7. článku VI. tejto smernice.

3. Prijíma ponuky a vyhotoví evidenciu predložených ponúk podľa Prílohy č. 5 tejto smernice.

4. Otvorí a vyhodnotí ponuky v čase a mieste určenom vo výzve na predkladanie ponúk, z ktorého spíše zápisnicu podľa Prílohy č.6 tejto smernice. Na vyhodnotenie môže verejný obstarávateľ zriadiť komisiu.

5. Po vyhodnotení prieskumu trhu verejný obstarávateľ pošle výsledok vyhodnotenia všetkým uchádzačom, úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a neúspešným sa uvedie dôvod neprijatia ich ponuky.

Čl. VII.
Uzatváranie dodatkov.

1. Podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom 
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.

2. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4 tohto článku.

3. Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh Rade (ktorá je podľa § 111a vymenovaná Úradom pre verejné obstarávanie) a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4. došlo.

4. Ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obsta-rávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.

5. Rada rozhodne o návrhu podľa odseku 3 do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady.

Čl. VII.
Komisia.

1. S výnimkou prípadov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu, a ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, najmenej päťčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

2. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.

3. Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a) uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba, 
c) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d) zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom.

4. Členom komisie nesmie byť ani osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.

5. Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa tejto smernice, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie.

Článok VIII.
Elektronická aukcia.

Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Pri tomto procese postupuje v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. S účinnosťou od 1.1.2014 môže použiť iba certifikovanú elektronickú aukciu v súlade s ustanovením § 116 zákona.

Článok IX.
Námietky pri verejnom obstarávaní a kontrola zadávania zákaziek pri verejnom obstarávaní.

Na konanie o námietkach pri podlimitných zákazkách sa použije postup v súlade s ust. § 138 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Námietky pri verejnom obstarávaní vo všeobecnosti prijíma a vybavuje hlavný kontrolór obce v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou vo verejnom obstarávaní a príslušným oddelením obecného úradu resp. riaditeľom spojenej školy, ved. PrO.

Kontrolu postupu zadávania zákaziek, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami, vykonáva v súlade s § 147 zákona o verejnom obstarávaní hlavný kontrolór obce. Týmto však nie sú dotknuté oprávnenia Úradu pre verejné obstarávanie a iných kontrolných orgánov.

Článok X.
Archivácia dokumentácie o verejnom obstarávaní.

Evidenciu verejného obstarávania a archivovanie dokumentácie o verejnom obstarávaní vyko-návajú príslušné oddelenia obecného úradu, školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Doba archivácie je v súlade so zákonom 5 rokov odo dňa uzavretia zmluvy.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia.

Neoddeliteľnými prílohami tejto smernice sú jej prílohy č. 1 až 6.

Článok XII.
Účinnosť vnútornej smernice.

1. Táto Vnútorná smernica č. 1/2013 o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach Obce bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Lendaku dňa ...................... 2013 a platí odo dňa schválenia. Je záväzná aj pre samostatné právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade so zákonom je jej platnosť časovo obmedzená. Smernica platí počas prechodného obdobia (obdobie od 1. júla 2013 do jedného kalendárneho mesiaca pred zriadením elektronického trhoviska).

V Lendaku dňa 12.8.2013

Pavel Hudáček
starosta obce

 

Prílohy: