01.04.2019 | DODATOK Č. 4 K VZN Č. 1/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy
Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.

Prílohy: