Dodatok č. 1 k VZN 001 / 2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Týmto dodatkom sa jednotlivé body  pôvodného znenia VZN č. 1/2016 v znení neskorších dodatkov menia na nasledovné znenie, alebo sa dopĺňa o ďalšie body:

Čl. V.
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

  1. j) viacvrstvové kombinované materiály (napr. tetrapak)

Čl. VI.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

  1. Obec určuje pre občanov na zber zmesového komunálneho odpadu nasledovné zberné nádoby:
    • plastové alebo plechové nádoby na zmesový odpad o objeme 110 l (hmotnosť max. 50 kg), 120 l (hmotnosť max. 50 kg), 1 100 l (hmotnosť max. 500 kg).
    • pri povinnej zbernej nádobe je možné maximálne jedno pevné čierne igelitové vrece o objeme 120 l (pevnosť 40 mikrónov, hmotnosť max. 50 kg).

Čl. VIII
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, sklo a kovy)

  1. V termíne vývozu kovov bude realizovaný aj vývoz viacvrstvových kombinovaných materiálov. Spravidla sa tento vývoz bude realizovať 2x ročne.

 

V Lendaku dňa 18. 05. 2017
Zverejnené pred rokovaním OcZ: 18. 05. 2017

Pavel Hudáček
starosta obce