Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013

O určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia.

Týmto dodatkom sa v § 4 VZN č. 1/2013 dopĺňa v bode č. 1 text:

Kapitálové výdavky Spojenej školy na rok 2017 v prílohe č. 1 sa určujú na výšku 22 507 €. Ostatné kapitálové prostriedky na rok 2017 budú súčasťou rozpočtu Obce Lendak.

 

V Lendaku dňa 14.12.2016
Zverejnené po rokovaní OcZ 14.12.2016

Pavel Hudáček, starosta obce