Dodatok č. 5 k VZN 5/2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k
Všeobecnému záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Týmto dodatkom sa VZN č. 5/2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov mení
nasledovne

Ôsma časť
§ 12
Poplatok

1) Sadzba poplatku :

a) 0,0525 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a)
zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

Pôvodné znenie

1) Sadzba poplatku :

a) 0,0360 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2
písm. a) zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

§ 14
Zníženie poplatku

1) Správca dane poplatok zníži o 13,16€ za obdobie, za ktoré poplatník preukáže,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé
zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

Pôvodné znenie:

1) Správca dane poplatok zníži o 9,14€ za obdobie, za ktoré poplatník preukáže,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé
zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.

14.12.2018

Pavel Hudáček
starosta obce