VZN 001 / 2016

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lendak č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 001 / 2015

Ktorým sa mení VZN 005/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítať ďalej...

VZN 003 / 2014

Ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 11.03.2013, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 004 / 2013

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lendak v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...