VZN 002 / 2013

Ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 26.01.1996, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 001 / 2013

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčasti Spojenej školy, Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 003 / 2012

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 005 / 2011

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1 / 2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec.

Čítať ďalej...

VZN 004 / 2011

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lendak č. 4/2011 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak.

Čítať ďalej...

VZN 003 / 2011

Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec.

Čítať ďalej...