VZN 001 / 2011

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec.

Čítať ďalej...

VZN 005 / 2008

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadeni.

Čítať ďalej...

VZN 001 / 2008

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke záchytných izieb (ďalej len „zákon č. 219/1996 Z.z.") sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čítať ďalej...

VZN 002 / 2007

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/.

Čítať ďalej...

VZN 001 / 2007

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 34 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia"/ a § 3 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prijalo všeobecne záväzné nariadenie.

Čítať ďalej...

VZN 001 / 2005

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny územného plánu obce Lendak – novonavrhované športovo rekreačné plochy, plochy pre individuálnu rekreáciu a plochy IBV z pôvodného využitia na poľnohospodársku činnosť (lúky, pasienky záhrady) a aktualizácia územného plánu obce Lendak.

Čítať ďalej...