VZN 001 / 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 1/2017 Ktorým sa určujú názvy ulíc

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona a § 2b toho istého zákona, uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Lendak o ktorým sa určujú názvy novovzniknutých ulíc (ďalej len „VZN“).

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Týmto VZN sa určujú názvy novovzniknutých ulíc, ktorých názvy je potrebné určiť z dôvodu sprehľadnenia názvoslovia a zamedzeniu neprehľadnosti adries v rámci obce.

2. Názvy ulíc sú v súlade s § 2b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určené s prihliadnutím na históriu obce a významné nežijúce osobnosti obce.

Čl. II
Určenie názvov ulíc

1. Názvy ulíc v lokalite „Predná hora“:

a) „Záhradná“
b) „Farské lúky“
c) „J. Stilla“.

2. Ulici v lokalite „Hlinisko“ (bližšie k potoku Biela) sa určuje názov: „Krátka“. 

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN je platné schválením Obecného zastupiteľstva v Lendaku a účinné po 15 dňoch od jeho schválenia a vyvesenia na úradnej tabuli obce.

2. Týmto VZN sú povinný riadiť sa všetci obyvatelia obce a jeho účinnosť je potrebné zaznamenať do všetkých obecných a štátnych informačných systémov.

 

V Lendaku, dňa 4. septembra 2017

Pavel Hudáček, starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce, pred schválením dňa: 07.09.2017


Obr. č.1 - Lokalita "Predná hora" (Kliknúť pre zväčšenie)

Obr. č.2 - Lokalita "Hlinisko" (Kliknúť pre zväčšenie)