Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce 
Názov predmetu zákazky: „Asfaltovanie ulíc 2018“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 15.08.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer: