29.03.2019 | VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce

 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
  Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
  Krajina: Slovensko
  IČO: 00326321
  Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak
  Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ
  Telefón: +421 911 110 419
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Internetová adresa: www.lendak.sk
  Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (ZVO).
  Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných
  prostriedkov.
 2. Názov predmetu zákazky: „Asfaltovanie ulíc – druhá vrstva - 2019“
 3. Druh zákazky: Stavebné práce
  Spoločný slovník obstarávania:
  45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
 5. Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Lendak
 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 110 897,15 EUR bez DPH
 7. Opis predmetu zákazky:
  Jedná sa o osadenie odvodňovacích žľabov a vpustov, očistenie povrchu existujúcich
  vozoviek, nanesenie infiltračného postreku, uloženie obrusnej vrstvy asfaltu. Súčasťou prác je
  aj zdvihnutie kanalizačných poklopov.
 8. Termín poskytnutia prác: do 30. 06. 2019
 9. Zdroj finančných prostriedkov
  Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Obce.
 10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
  Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie
  FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu
  o založení združenia.
 11. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
  11.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy.
  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný
  uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s
  verejným obstarávateľom.
 12. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
  • Identifikačné údaje uchádzača
  • Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer
  Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– Asfaltovanie ulíc 2019“
 13. Lehota na predkladanie ponúk:
  Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do
  12.04.2019 do 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce
  a prednostu OcÚ.
 14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
  Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém
  Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto
  ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá
  sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
 15. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: NIE
 16. Uzavretie zmluvy
  Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
  uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom
  elektronickej pošty.
  Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného
  obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača
  na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými
  v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
 17. Ostatné požiadavky
  17.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je
  v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať
  informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
  a relevantných informácii podľa § 117 ZVO.

  Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
  akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
  Uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy (v prípade ak zmluva bude uzatvorená na
  sumu vyššiu ako 100 000 € s DPH) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného
  sektora.

 18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
  Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
  dôvodov:
  - nebude predložená ani jedna ponuka,
  - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

V Lendaku, dňa: 29.03.2019

V súlade so ZVO vypracoval(a): Mgr. Michal Marhefka

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Mgr. Michal Marhefka, tel.: 0911 110 419,
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pavel Hudáček
starosta obce

Prílohy: