Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce
Názov predmetu zákazky: „Výstavba asfaltovej komunikácie ulíc Športová, Lemeje a Sv. Mikuláša“
Lehota na predkladanie ponúk: Z dôvodu, že nebola predložená žiadna ponuka, verejný obstarávateľ sa rozhodol predlžiť lehotu na predkladanie ponúk na termín 22. september 2017 do 12.00 h. Miestom predloženia ponúk je Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

Predlženie lehoty predkladania ponúk:

Výzva na predkladanie ponúk

  • 1
  • 2