Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce
Názov predmetu zákazky: „Výstavba oplotenia na „starom“ cintoríne“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky musia byť doručené v lehote do 31.10.2017 15.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

VZOR: