Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce
Názov predmetu zákazky: „Oprava stropu v bývalom kine Goral“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 11. 12. 2017 13:30 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer: